Stadgar för Regionens Framtid


ALLMÄNT

§ 1
Regionens Framtid (RF) är en paraplyorganisation för lokala partier som har till syfte att bedriva politisk verksamhet och därvid delta i val till landstingsfullmäktige i Västra Götaland.

 

§ 2

RF skall ha sitt säte i Västra Götaland där organisationens kansli ska finnas.

 

§ 3

Det parti som önskar kan ansöka om medlemskap.
Efter styrelsens godkännande kan parti som vill verka för organisationens syfte i enlighet med dessa stadgar och värdegrund bli medlem.

Medlemskap gäller kalenderår.

 

§ 4

Medlemspartierna utser själva de personer som ska ingå i verksamheten. Utsedd person får inte kandidera till val för konkurrerande parti.

 

§ 5

Om frågor skulle uppstå som inte finns reglerade i dessa stadgar äger styrelsen rätt att fatta beslut i frågan.

 

 

ORGANISATIONENS STYRELSE

 

§ 6
Styrelsen ansvarar för organisationens verksamhet.

 

§ 7
7.1
Styrelsen leder organisationens politiska verksamhet genom att ansvara för dess politiska program och andra politiska handlingar.

7.2
Styrelsen ansvarar för organisationens ekonomi genom att upprätta budget, förvalta

medlemsavgifter, gåvor, partistöd och föreningens räkenskaper. Första året omfattar räkenskaperna från 2017-09-27 till sista december 2018.

7.3
Styrelsen ger anvisningar för hela valrörelsen, beslutar om valsedlar, namn och placering på valsedlarna.

7.4
Styrelsen ska vidta åtgärder mot personer och/eller medlemspartier som bryter stadgarna, skadar eller motarbetar organisationen.

Åtgärd kan vara varning eller uteslutning. För varning krävs enkel majoritet eller vid lika röstetal ordförandens utslagsröst. För uteslutning krävs 70 % majoritet.

 

§ 8
Styrelsen ska bestå av tre till femton ledamöter, ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt högst elva övriga ledamöter.  Styrelsen har rätt att adjungera personer till styrelsen.

Samtliga medlemspartier bör vara representerade. Om styrelsen består av tre ledamöter ska ordförande, sekreterare och kassör väljas.

För styrelsens ledamöter ska det väljas en ersättare från medlemspartiet som vid behov kallas av ordinarie ledamot.

Icke tjänstgörande ersättare äger rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 9
Styrelsen är beslutsbehörig när minst 60 % av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet.
All röstning i styrelsen sker öppet utom vid personval där röstningen skall vara sluten. För beslut gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal i personval avgör lotten, i övriga fall ordförandens utslagsröst.
Undantaget § 7.4 där det krävs 70 % majoritet och § 3 där det krävs en enig styrelse. Vid ansökan om medlemskap från Lokalt parti att ingå i Regionens Framtid ska styrelsen fatta beslut på två efter varandra följande styrelsemöten. Styrelsen ska vara enig vid båda tillfällena.

§ 10
Organisationens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören – två i förening. Kassören tecknar löpande ärenden upp till 10 000 kronor.

§ 11
Styrelsen sammanträder efter behov, dock minst två gånger per år.  Kallelse sker normalt med e-post om inte styrelsemedlem begär annat.


§ 12
Styrelsen utformar organisationen i regionen, tillsätter och avlöser medlemmar i olika politiska funktioner för verksamheten.

§ 13
Medlemspartierna verkar i sitt geografiska område med eventuell förstärkning från andra områden vid behov.

§ 14
Styrelsen ansvarar för marknadsföring av organisationen och har till uppgift att göra partiet känt med hjälp av medlemspartierna.

ÅRSSTÄMMA

§ 15
Högsta beslutande organ är årsstämman.

Röstning på stämman sker genom ombud utsedda av medlemspartierna. Varje parti äger rätt att utse fyra ombud.


§ 16
Ordinarie årsstämma hålls senast i maj varje år. Kallelse till årsstämman ska utgå från RF till medlemspartierna senast åtta veckor före stämman. Kallelse sker via e-post.

Anmälan om deltagande på stämman med uppgift beträffande ombuden ska ske senast fyra veckor före stämman.

 

§ 17

Extra stämma hålls om styrelsen finner det erforderligt eller om 2/3 av medlemspartierna så begär. Kallelse med dagordning till extra stämma utfärdas av styrelsen snarast efter beslut.

§ 18
Motioner och förslag i valfrågor till årsstämman kan lämnas av medlemspartierna. Förslag i valfrågor avser val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning samt för stämman ordförande, sekreterare och justerare. Motioner och förslag i valfrågor ska vara inlämnade till styrelsen senast sex veckor före stämman.

§ 19
Val ska beredas av en valberedning. Valberedningen ska bestå av ordförande och en representant från varje medlemsparti.
Valberedningen är beslutsbehörig när minst 60 % av ledamöterna är närvarande. Beredningen ska senast fyra veckor före stämman inkomma med sina förslag till styrelsen.

§ 23
All röstning på stämman sker öppet utom vid personval. Utgången av röstning sker genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten då fråga är om personval annars den mening ordföranden biträder. Röstning på stämman kan endast göras av närvarande ombud.

 

§24

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

§ 25
Vid ordinarie årsstämma ska följande punkter finnas på dagordningen:

  1. Stämmans öppnande.
  2. Fastställande av röstlängd.
  3. Val av ordförande för stämman.
  4. Val av sekreterare för stämman.
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning.
  8. Framläggande av årsredovisning.
  9. Framläggande av revisorernas berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

13. Fastställande av arvoden.

14. Val av antal ledamöter och antal ersättare

15. Val av ordförande för ett år.

16. Val av ledamöter. Hälften på ett år och hälften på två år

17. Val av två revisorer för ett år.

  1. 18.  Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen

19. Fastställande av medlemsavgift för nästföljande år.

20. Behandling av inkomna förslag och motioner.

21. Övriga frågor.

22. Stämmans avslutande.


§ 26
Partiets räkenskaper avslutas per kalenderår med resultat- och balansräkning som jämte förvaltningsberättelse ska vara revisorerna tillhanda senast 15 mars efter räkenskapsårets slut.

 

§ 27
Revisorernas granskning av förvaltning och räkenskaper ska vara avslutad senast 30 mars efter mottagandet av förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning.
Revisorerna ska avlämna en revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ledamöternas ansvarsfrihet.

§ 28
Ändring av dessa stadgar kan endast göras på ordinarie årsstämma.
För ändring krävs 2/3 majoritet.

§ 29
Beslut om upplösning av organisationen ska fattas av två på varandra följande stämmor, varav den ena ska vara ordinarie årsstämma.

Vid upplösning ska tillgångar och skulder fördelas lika mellan de partier som är medlemmar vid den avgörande stämman.  

                    
Dessa stadgar är antagna 2017-09-27