Årsstämma 14 maj klockan 20

Enligt tidigare har information om årsstämma den 14 maj klockan 20 utgått. Plats: Uddewalla Saluhall kafe Knape

Självklart är medlemmar och adjungerade välkomna att deltaga men inte rösta på årsstämman.

Röstning på stämman sker genom ombud utsedda av medlemspartierna. Varje parti äger rätt att utse fyra ombud.

 Anmälan om deltagande på stämman med uppgift beträffande ombuden ska ske senast fyra veckor före stämman. Alltså i mitten av april till Maj-Britt Elmvik mbelmvik@gmail.com Fler uppgifter under fliken Kontakt. Kan vara bra att utse ersättare som respektive parti vid behov kallas i den ordning de anges.

Motioner och förslag i valfrågor till årsstämman kan lämnas av medlemspartierna. Förslag i valfrågor avser val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning samt för stämman ordförande, sekreterare och justerare. Motioner och förslag i valfrågor ska vara inlämnade till styrelsen senast sex veckor före stämman.

Vi sparar på politiker 

men vi sparar inte på kvaliteten i vården

 

Minska antalet politiker i regionen.

Vi har en överflödig politikerorganisation.

Lägg skattepengarna på sjukvården istället för politiker.

 

 

 

Nära sjukvård är viktigt

Ett nära samarbete mellan Primärvård och Kommun är en viktig början mot målet med kommunen som huvudman för primärvården. Tillsammans ökar kvaliteten särskilt för äldres behandling. Primärvården avlastas dagtid och får resurser att förlänga vården till kväll och natt.

I diagrammet med underlag från Kommun och Landstingsdatabasen ses tydligt att det är äldre som använder mycket vård på sjukhusens medicinavdelningar. Därför är det nödvändigt att göra kommunen till huvudman för primärvården.

Förstatliga sjukvården

Ett sätt att påbörja arbetet är att se till att nationella hjälpmedel och riktlinjer används också i Västra Götaland.

Horribelt att politikerna ifrån rikspartier i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att inte rapportera i Kvalitetsportalen. Att 40 vårdcentraler i regionen uppvisar dålig medicinsk kvalitet verkar man inte vilja visa. Än värre för oss i FyrBoDAL är att 15 av vårdcentralerna finns här

NEJ, Det behövs kunskap hur sjukvården fungerar för att ta plats i en styrelse.  Vi i Regionens Framtid vill öppet redovisa för dig så att du som medborgare själv kan välja.

Idag åker svårt sjuka äldre ofta mellan kommun och sjukhuset. Krav att primärvården hittar äldre som riskerar att försämras i god tid och aktivt jobbar med dem.

En sjukvårdspolitikers viktigaste uppgift är att följa och ställa krav på att nu rekommenderade metoder används. Nyligen beslutade FN att antalet apotekare ska inkluderas vid beräkning av sjukvårdspersonal i olika länder, tidigare räknades bara läkare och sjuksköterskor.

 I många länder i Europa runt omkring oss genomför apotekare Läkemedelsgenomgånger. Västra Götaland är sämst i Sverige!

Kontakt
Maj-Britt Elmvik


0520-47 91 47
070-233 78 58

mbelmvik@gmail.com